Cēsu novads – Jaunā VIENOTĪBA

Cēsu novads

Izglītība

 1. Nodrošināsim izglītības kvalitāti visās novada izglītības iestādēs:
  – Nodrošināsim regulāru un daudzpusīgu pedagogu kvalifikācijas pilnveidi, organizējot apmācību, pieredzes apmaiņas un sadarbību veicinošus pasākumus;
  – Veidosim finansiāla atbalsta programmu jauno pedagogu piesaistei novada izglītības iestādēm;
  – Sadarbībā ar izglītības iestādēm sekosim līdzi skolēnu sekmēm un emocionālajam stāvoklim pēcpandēmijas periodā;
  – Modernizēsim mācību infrastruktūru izglītības iestādēs (gaiss, energoefektivitāte, mācību telpas, sporta laukumi, IT rīki, prototipēšanas laboratorijas u.c.).
 2. Rūpēsimies par pirmsskolas pakalpojumu pieejamību ģimenēm, atverot jaunas pirmsskolas grupas.
 3. Atbalstīsim bērnu īstermiņa pieskatīšanas grupiņu izveidi.
 4. Piedāvāsim mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmas ikvienam bērnam.
 5. Jauniešiem nodrošināsim darba vidē balstītas prakses iespējas profesionālo iemaņu apguvei.
 6. Nodrošināsim sociālo pedagogu un psihologu pieejamību izglītības iestādēs, sniedzot nepieciešamo atbalstu bērniem un ģimenēm.
 7. Nodrošināsim ērtus skolēnu pārvadājumus.
 8. Veidosim ciešāku sadarbību ar jauniešu domēm.
 9. Atbalstīsim Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikuma un Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas izaugsmi, stiprinot profesionālās izglītības programmas un to kvalitāti.
 10. Strādāsim pie aktuāla un nepie-ciešama mūžizglītības piedāvājuma ikvienam iedzīvotājam, tai skaitā stiprināsim Cēsu Digitālo centru kā IT mūžizglītības platformu.
 11. Sadarbosimies ar novada teritorijā strādājošajām augstākās izglītības iestādēm reģionam nepieciešamo cilvēkresursu attīstībā.
 • Paplašināsim un uzlabosim Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas un Cēsu 2.pamatskolas telpas un aprīkojumu.
 • Rekonstruēsim Cēsu 1. un 3.pirmsskolas izglītības iestāžu āra teritorijas un rotaļu laukumus.
 • Attīstīsim jaunas telpas un darbnīcas Cēsu Mākslas skolai.
 • Renovēsim un uzlabosim energoefektivitāti šādās izglītības iestādēs: Cēsu Bērzaines pamatskolā, Cēsu 1.pamatskolā, Līvu pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu 1.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu
 • Jaunās pamatskolas pirmskolas iestādē
 • Izbūvēsim sporta un pulcēšanas laukumus pie Cēsu 1.pamatskolas un Cēsu Pilsētas vidusskolas.

Uzņēmējdarbība

 1. Turpināsim esošo rūpniecisko teritoriju sakārtošanu un jaunu attīstību.
 2. Sekmēsim radošo industriju un aprites ekonomikas uzņēmumu izaugsmi. Attīstīsim kopstrādes telpas gan Cēsīs, gan citviet novadā.
 3. Turpināsim strādāt pie IT un digitālo tehnoloģiju uzņēmumu attīstības un piesaistes, organizējot pieaugušo pārkvalifikācijas mācības un nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru.
 4. Panāksim, ka arī turpmāk novadā būs viens no zemākajiem bezdarba radītājiem Vidzemes reģionā un valstī.
 5. Attīstīsim esošos un jaunus tūrisma galamērķus.
 6. Nodrošināsim organizatorisku un konsultatīvu atbalstu esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, tai skaitā lauksaimniekiem un amatniekiem.
 7. Transformēsim grantu konkursu “Dari Cēsīm” plašākam atbalstam gan esošajiem, gan jaunajiem uzņēmējiem visā novadā.
 8. Piedāvāsim nekustamā īpašuma nodokļa un nodevu atlaides uzņēmējiem. Atbalstīsim uzņēmumus ar nekustamā īpašumu nodokļa atlaidēm COVID pandēmijas seku pārvarēšanai.
 9. Turpināsim iznomāt novada lauksaimniecības zemes lauksaimnieciskās darbības veicējiem.
 10. Sadarbībā ar uzņēmējiem meklēsim risinājumus, lai iedzīvotājiem būtu labi atalgotas darba vietas tuvāk mājām, un lai attālināts darbs, kur vien tas iespējams, ieņemtu aizvien nozīmīgāku lomu.
 • Modernizēsim infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai A.Kronvalda, Lapsu, Kaļķu, J.Poruka ielu teritorijās (ARR un CATA teritorijas).
 • Attīstīsim Neredzīgo kvartālu Raiņa un Kr.Valdemāra teritorijā kā radošo industriju, kultūras, IT un izglītības centru.
 • Turpināsim darbu pie Cīrulīšu teritorijas attīstīšanas, piesaistot privātās investīcijas jauniem pakalpojumiem tūrisma, labjūtas un sporta jomās.
 • Modernizēsim Cēsu tirgu par mūsdienīgu un iecienītu tirdzniecības vietu pašmāju ražojumiem un pircējiem.
 • Īstenosim Kosmosa centra projektu Cīrulīšos kā starptautiskas un reģionālas nozīmes izglītības un tūrisma galamērķi.

Kultūra

 1. Saglabāsim un atbalstīsim novada kultūras daudzveidību un identitāti, kā arī uzturēsim kultūras iestāžu tīklu – kultūras namus, amatu mājas, saieta namus u.c.
 2. Saglabāsim bibliotēkas, kā arī radīsim iespēju mobilās bibliotēkas pakalpojumu pieejamībai.
 3. Kopīgi gatavosimies Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027.konkursam.
 4. Nodrošināsim Dziesmu un deju svētku kustības uzturēšanu.
 5. Atbalstīsim profesionālās un tautas mākslas kolektīvus un pasākumus.
 6. Paplašināsim finansējumu privātīpašniekiem kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai visā novadā.
 7. Atbalstīsim kultūras jomas nevalstiskās organizācijas, privātās iniciatīvas un aktivitātes.
 8. Līdzfinansēsim dažādus pasākumus vietējām kopienām un tūristiem.
 • Īstenosim Cēsu viduslaiku pils kompleksa atjaunošanas noslēdzošos darbus atbilstoši pils pārvaldības plānam.
 • Atbalstīsim Vidzemes reģionālā arhīva būvniecību Cēsīs.
 • Strādāsim pie jaunas Cēsu muzeja krātuves būvniecības.
 • Iesaistīsimies konkursā Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027.
 • Iesaistīsimies Annas baznīcas Cēsīs attīstības jautājumu risināšanā.
 • Īstenosim Cēsu starptautiskā mārketinga aktivitātes, piesaistot kultūrtūristus no visas pasaules, kas apmeklētu Cēsu koncertzāles augstvērtīgos pasākumus un dažādas kultūrvietas.

Pašvaldība

 • Saglabāsim un attīstīsim klientu apkalpošanas centrus un attīstīsim e-pakalpojumus:
  – attīstīsim digitālo platformu “Cēsis8911” iedzīvotāju ziņojumiem par nebūšanām visa novada teritorijā;
  – nodrošināsim visus pašvaldības pakalpojumu e-pakalpojumu formātā, kas būs pieejami visu diennakti un no Jums ērtas vietas;
  – atvērsim pašvaldības datu kopas sabiedrības un uzņēmēju lietošanai.
 • Īpaši strādāsim pie klientu servisa pilnveides un ātruma tajās pašvaldības institūcijās, kas apkalpo iedzīvotājus un investorus.
 • Atbalstīsim viedo ciemu projektus lauku teritorijās.
 • Atbalstīsim vietējo iedzīvotāju padomju veidošanos, organizēsim iedzīvotāju forumus, lai iesaistītu iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesos.
 • Saglabāsim esošās jauniešu mājas un pasākumus tajās.
 • Atbalstīsim senioru organizācijas un viņu aktivitātes.

Infrastruktūra

 1. Īstenosim ceļu, ielu, velo un gājēju celiņu atjaunošanu un attīstību topošajā novadā 100-150 km garumā.
 2. Sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Latvijas Valsts ceļiem, strādāsim pie tā, lai prioritāro ceļu programmā tiktu iekļauta P3 (Garkalne – Alauksts) un P14 (Straupe-Cēsis) asfaltēšana un tilta pār Gauju, blakus Līgatnes pārceltuvei, būvniecība.
 3. Rūpēsimies par lauku ceļu kvalitatīvu uzturēšanu, tai skaitā iespēju robežās pašvaldības iepriekš noteiktajām mērķgrupām nodrošinot arī privāto pievedceļu tīrīšanu ziemā.
 4. Meklēsim risinājumus, lai intensīvākos grants ceļus, kas atrodas dzīvojamo māju tuvumā, apstrādātu ar pretputekļu līdzekli.
 5. Atbalstīsim satiksmes drošības uzlabojumus, lai celtu visu satiksmes dalībnieku drošību.
 6. Rūpēsimies, lai ceļmalas būtu sakoptas, un krūmi netraucētu satiksmes drošībai un ceļu pārskatāmībai.
 7. Sadarbojoties ar valsts institūcijām un privātajiem operatoriem, panāksim kvalitatīva interneta pārklājumu visā novadā.
 8. Līdzfinansēsim daudzdzīvokļu māju siltināšanas un pagalmu labiekārtošanas projektus.
 9. Veicināsim jaunu mājokļu būvniecību novadā.
 10. Piedāvāsim nekustamā īpašuma atlaides 90% apjomā 3 gadus ikvienai jaunuzbūvētai privātajai dzīvojamai mājai.
  – Piedāvāsim daudzdzīvokļu īres namu attīstītājiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 90% apmērā: zemei 3 gadus; ēkai 15 gadus.
  – Organizēsim rindu/daudzdzīvokļu māju prototipa izstrādi jauno speciālistu piesaistei dažādās novada vietās. Centīsimies pakāpeniski to īstenot novada apdzīvotās vietās.
 11. Īstenosim mērķtiecīgu darbu ar īpašniekiem, lai panāktu ilgstošo graustu sakārtošanu novada teritorijā.
 12. Turpināsim darbu pie kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, atbalstot privātīpašniekus un līdzfinansējot atjaunošanas projektus.
 • Rekonstruēsim Stacijas laukumu un Raiņa ielu posmā Stacijas laukums – Piebalgas iela.
 • Izbūvēsim rotācijas apļus Valmieras – Dzintara – Noliktavas un Piebalgas – Lapsu ielu krustojumos
 • Turpināsim ielu sakārtošanas programmu Rīdzenes ciemā.
 • Pabeigsim mazstāvu dzīvojamo māju kvartālu grants ielu dubultās virsmas apstrādi.
 • Rekonstruēsim Bērzaines, Zaķu, Puķu, Kungu ielas.
 • Īstenosim Birzes ielas apvedceļa posma apstrādi ar dubultās virsmas risinājumu.
 • Īstenosim Veismaņu ceļa apstrādi ar dubultās virsmas tehnoloģiju visa ceļa garumā.
 • Paplašināsim auto stāvlaukumu pie Cēsu klīnikas un attīstīsim jaunu auto stāvlaukumu vecpilsētas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pircējiem.
 • Īstenosim L.Katrīnas ielas, Baznīcas laukuma un L.Skolas ielas sakārtošanu vecpilsētā.

Veselība

 1. Pabeigsim Cēsu klīnikas infrastruktūras modernizāciju. Veicināsim kvalitatīvu veselības un sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, piesaistot augsta līmeņa ārstus un citus speciālistus.
 2. Iniciēsim un panāksim pašvaldības pabalsta izmaksu par katru jaundzimušo bērnu 300 EUR.
 3. Saglabāsim feldšerpunktus lauku teritorijās.
 4. Attīstīsim sporta infrastruktūru skolēnu, sportistu un iedzīvotāju vajadzībām.
 5. Veicināsim bērnu spēļu un sporta laukumu attīstību dzīvojamajos rajonos.
 6. Atbalstīsim sporta biedrības un citas organizācijas, kas veicina veselīgu dzīvesveidu, kā arī tiecas pēc augstiem rezultātiem sacensībās.
 7. Sniegsim plašu atbalstu sociālajām nevalstiskajām organizācijām to darbības nodrošināšanai.
 8. Turpināsim nodrošināt sociālās palīdzības pieejamību un kvalitāti visām mērķgrupām visā novadā.
 9. Saglabāsim jauniešu vasaras nodarbinātības programmas, paplašinot pieejamo nozaru un darba vietu skaitu.
 10. Nodrošināsim pašvaldības policijas darbības nepārtrauktību un sabiedriskās kārtības uzraudzību, tai skaitā attīstot darbu ar nepilngadīgajiem jauniešiem un viņu vecākiem.
 11. Turpināsim attīstīt mūsdienīgu videonovērošanas tīklu sabiedriskās kārtības un drošības stiprināšanai.
 • Veidosim modernu primārās veselības centru ar ģimenes ārstu prakses vietām Palasta ielā 15 (bijušajā poliklīnikas ēkā).
 • Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju īstenosim vienas sporta zāles būvniecību.
 • Turpināsim atjaunot un modernizēt slēpošanas – biatlona centru “Cēsis”.
 • Veicināsim apgaismotas gājēju un velo infrastruktūras attīstību šādos virzienos: Cēsis – Līvi; Cēsis – Auciems; Cēsis – Jāņmuiža; Cēsis – Dukuri.
 • Turpināsim attīstīt Pirtsupītes gravu veselīga dzīvesveida aktivitātēm.
 • Pabeigsim sociālo pakalpojumu centra būvniecību Rīgas ielā 90 un rūpēsimies par kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību tajā.
 • Sadarbībā ar nevalstisko organizāciju turpināsim attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus Gaujaslīčos.
 • Piesaistīsim investīcijas Cēsu pansionāta renovācijai un paplašināšanai.

Vide

 • Atbalstīsim dabas resursu un vides daudzveidības saglabāšanu, iesaistoties tādos starptautiska un nacionāla mēroga projektos, kas veltīti vides kvalitātes un zaļo tehnoloģiju attīstības jautājumiem.
 • Iniciēsim, lai Cēsu novadā tiktu izveidota Vides pārraudzības nodaļa, kuras uzdevumos ietilpu vides aizsardzības un infrastruktūras attīstības jautājumi.
 • Turpināsim aktīvu sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts vides dienestu, sabiedriskajām organizācijām un iedzīvotājiem, kas rūpējas par vides aizsardzības un dabas resursu apsaimniekošanas jautājumiem.
 • Sekmēsim videi draudzīgas uzņēmējdarbības attīstību.
 • Turpināsim ceļu uz bezatkritumu dzīvesveidu, pakāpeniski ieviešot dažādus risinājumus, kas ļauj samazināt atkritumu un piesārņojuma apjomu.
 • Īstenosim vienotu un modernu ūdenstilpju un ūdensteču apsaimniekošanas programmu un risināsim peldvietu labiekārtojumu.
 • Turpināsim aktīvi līdzdarboties Gaujas un tā baseina upju apsaimniekošanā.
 • Organizēsim regulāru gaisa un populārāko avotu ūdens kvalitātes mērījumus.
 • Iestāsimies par dzelzceļa līnijas elektrifikāciju Vidzemes reģionā, uzlabojot iedzīvotāju mobilitāti ar videi draudzīgu transportu.
 • Turpināsim darbu pie latvāņu invāzijas apkarošanas, piedāvājot nekustamā īpašuma atlaides tiem īpašniekiem, kuri godprātīgi veic latvāņu ierobežošanu.
 • Turpināsim attīstīt elektroauto uzlādes staciju tīklu.