Izglītība – Jaunā VIENOTĪBA

Izglītība un mūžizglītība

Saglabāsim novada izglītības iestādes un veidosim drošu vidi tajās, kā arī rūpēsimies par izglītības kvalitāti. Panāksim, ka Cēsu novada izglītības kvalitāte ir starp labākajām valstī.

 1. Nodrošināsim izglītības kvalitāti visās novada izglītības iestādēs:
  – Nodrošināsim regulāru un daudzpusīgu pedagogu kvalifikācijas pilnveidi, organizējot apmācību, pieredzes apmaiņas un sadarbību veicinošus pasākumus;
  – Veidosim finansiāla atbalsta programmu jauno pedagogu piesaistei novada izglītības iestādēm;
  – Sadarbībā ar izglītības iestādēm sekosim līdzi skolēnu sekmēm un emocionālajam stāvoklim pēcpandēmijas periodā;
  – Modernizēsim mācību infrastruktūru izglītības iestādēs (gaiss, energoefektivitāte, mācību telpas, sporta laukumi, IT rīki, prototipēšanas laboratorijas u.c.).
 2. Rūpēsimies par pirmsskolas pakalpojumu pieejamību ģimenēm, atverot jaunas pirmsskolas grupas.
 3. Atbalstīsim bērnu īstermiņa pieskatīšanas grupiņu izveidi.
 4. Piedāvāsim mākslas, mūzikas un sporta izglītības programmas ikvienam bērnam.
 5. Jauniešiem nodrošināsim darba vidē balstītas prakses iespējas profesionālo iemaņu apguvei.
 6. Nodrošināsim sociālo pedagogu un psihologu pieejamību izglītības iestādēs, sniedzot nepieciešamo atbalstu bērniem un ģimenēm.
 7. Nodrošināsim ērtus skolēnu pārvadājumus.
 8. Veidosim ciešāku sadarbību ar jauniešu domēm.
 9. Atbalstīsim Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikuma un Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas izaugsmi, stiprinot profesionālās izglītības programmas un to kvalitāti.
 10. Strādāsim pie aktuāla un nepie-ciešama mūžizglītības piedāvājuma ikvienam iedzīvotājam, tai skaitā stiprināsim Cēsu Digitālo centru kā IT mūžizglītības platformu.
 11. Sadarbosimies ar novada teritorijā strādājošajām augstākās izglītības iestādēm reģionam nepieciešamo cilvēkresursu attīstībā.

Amatas novads

 • Nodrošināsim energoefektivitātes paaugstināšanu Nītaures Mākslas un mūzikas skolā un Drabešu Jaunajā pamatskolā.

Jaunpiebalgas novads

 • Īstenosim sākumskolas energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes.
 • Attīstīsim Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas materiāli tehnisko aprīkojumu.

Pārgaujas novads

 • Uzlabosim Raiskuma internātpamatskolas-rehabilitācijas centra energoefektivitāti.
 • Turpināsim Stalbes vidusskolas stadiona un sporta laukumu pārbūvi.

Vecpiebalgas novads

 • Turpināsim Vecpiebalgas un Taurenes pirmsskolu bērnu rotaļlaukumu un āra teritoriju attīstību.

Cēsu novads

 • Paplašināsim un uzlabosim Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas un Cēsu 2.pamatskolas telpas un aprīkojumu.
 • Rekonstruēsim Cēsu 1. un 3.pirmsskolas izglītības iestāžu āra teritorijas un rotaļu laukumus.
 • Attīstīsim jaunas telpas un darbnīcas Cēsu Mākslas skolai.
 • Renovēsim un uzlabosim energoefektivitāti šādās izglītības iestādēs: Cēsu Bērzaines pamatskolā, Cēsu 1.pamatskolā, Līvu pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu 1.pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu Jaunās pamatskolas pirmskolas iestādē
 • Izbūvēsim sporta un pulcēšanas laukumus pie Cēsu 1.pamatskolas un Cēsu Pilsētas vidusskolas.

Līgatnes novads

 • Augšlīgatnē realizēsim sākto projektu par bērnudārza “Zvaniņi” paplašināšanai.
 • Līgatnes pilsētā veiksim bērnudārza ēkas renovāciju un restaurāciju.

Priekuļu novads

 • Atbalstīsim un turpināsim Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstību.
 • Nodrošināsim Liepas pamatskolas sporta infrastruktūras uzlabojumus.