Kultūra – Jaunā VIENOTĪBA

Kultūra, kultūrvēsturiskais mantojums un identitāte

Stiprināsim vietējo kopienu identitāti un aktivitāti. Saglabāsim un attīstīsim kultūras un kultūrvēsturiskās vērtības, stiprinot Cēsu novadu kā nacionālu un starptautisku zīmolu.

 1. Saglabāsim un atbalstīsim novada kultūras daudzveidību un identitāti, kā arī uzturēsim kultūras iestāžu tīklu – kultūras namus, amatu mājas, saieta namus u.c.
 2. Saglabāsim bibliotēkas, kā arī radīsim iespēju mobilās bibliotēkas pakalpojumu pieejamībai.
 3. Kopīgi gatavosimies Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2027.konkursam.
 4. Nodrošināsim Dziesmu un deju svētku kustības uzturēšanu.
 5. Atbalstīsim profesionālās un tautas mākslas kolektīvus un pasākumus.
 6. Paplašināsim finansējumu privātīpašniekiem kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai visā novadā.
 7. Atbalstīsim kultūras jomas nevalstiskās organizācijas, privātās iniciatīvas un aktivitātes.
 8. Līdzfinansēsim dažādus pasākumus vietējām kopienām un tūristiem.

Amatas novads

 • Strādāsim pie Latvijas eksperimentālās arheoloģijas centra izveides Āraišos.
 • Strādāsim pie Āraišu kultūrvēsturiskās ainavas apvidus iekļaušanas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
 • Turpināsim darbu pie Āraišu viduslaiku pilsdrupu konservācijas.
 • Īpaši izcelsim un piesaistīsim papildu finansējumu M.Vanagas ieguldījuma Latvijas un Eiropas kultūras telpas saglabāšanā.
 • Izcelsim Zaubes kultūrvēsturi un personības – Vilhelmu Purvīti, Garlību Merķeli, Vilhelmu Ķuzi u.c.

Jaunpiebalgas novads

 • Aizsargāsim Jaunpiebalgas kultūrtelpu, nodrošinot vietējo identitātes stiprināšanu atbilstoši Latviešu vēsturisko zemju likumam.

Pārgaujas novads

 • Strādāsim pie Lielstraupes pils un tās apkārtnes attīstības.
 • Veiksim Rozbeķu pilsdrupu un mednieku namiņa konservāciju un to iekļaušanu tūrisma maršrutā, atbalstot dabas taku izveidi gar Braslas krastu.
 • Uzlabosim Rozulas tautas nama infrastruktūru.
 • Veiksim Ungurmuižas, Raiskuma, Auciemmuižas parku labiekārtojumu.

Vecpiebalgas novads

 • Aizsargāsim Vecpiebalgas kultūrtelpu, nodrošinot vietējo identitātes stiprināšanu atbilstoši Latviešu vēsturisko zemju likumam.
 • Meklēsim iespējas investīcijām Vecpiebalgas novadā esošajos muzejos un atbalstīsim muzeju apvienības “Orisāre” aktivitātes.

Cēsu novads

 • Īstenosim Cēsu viduslaiku pils kompleksa atjaunošanas noslēdzošos darbus atbilstoši pils pārvaldības plānam.
 • Atbalstīsim Vidzemes reģionālā arhīva būvniecību Cēsīs.
 • Strādāsim pie jaunas Cēsu muzeja krātuves būvniecības.
 • Iesaistīsimies konkursā Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027.
 • Iesaistīsimies Annas baznīcas Cēsīs attīstības jautājumu risināšanā.
 • Īstenosim Cēsu starptautiskā mārketinga aktivitātes, piesaistot kultūrtūristus no visas pasaules, kas apmeklētu Cēsu koncertzāles augstvērtīgos pasākumus un dažādas kultūrvietas.

Līgatnes novads

 • Attīstīsim Līgatnes industriālo kultūras mantojumu.
 • Saglabāsim Līgatnes pārceltuvi kā kultūrvēsturisku un tūrisma objektu.

Priekuļu novads

 • Turpināsim darbu pie Veselavas muižas telpu restaurācijas un kultūrtūrisma piedāvājuma attīstības.
 • Attīstīsim Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeju “Kalāči” infrastruktūru un tūristu piesaisti.
 • Nodrošināsim Priekuļu kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšanu un infrastruktūras attīstību.
 • Labiekārtosim esošās estrādes Veselavā un Mārsnēnos.