Paveiktais Līgatnes novadā – Jaunā VIENOTĪBA

Atskaite par paveikto:

Mēs apņemamies tikai to, kas izpildāms. Un izpildām to, ko esam apņēmušies!

TERITORIJU ATTĪSTĪBA UN DEMOGRĀFIJA

Izpildīts

 • Turpināta novada ielu un ceļu atjaunošanas programmu.
 • Nodrošināts ielu apgaismojums visa novada teritorijā.

Daļēji izpildīts, procesā

 • Sekmējot jaunu dzīvojamo teritoriju attīstību, panākta pozitīva demogrāfiskā bilance.
  Sākts un turpinās darbs pie jaunā pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes, kurā iecerētas plašas individuālās apbūves teritorijas. Novadā apturēta demogrāfiskā lejupslīde, un vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums.

Nav izpildīts

IZGLĪTĪBA

Izpildīts

 • Nodrošināta bērnudārza pieejamību katram novada bērnam ar perspektīvu jauna, mūsdienīga bērnudārza būvniecībai.
  2021. gadā plānota Augšlīgatnes bērnudārza paplašināšana un Līgatnes bērnudārza restaurācija un renovācija.
 • Veikti būtiski uzlabojumi izglītības kvalitātes nodrošināšanai.
  Novadā izveidota Izglītības padome. Pilnībā reorganizētas abas vispārizglītojošās izglītības iestādes. Audzēkņu skaits novada skolās, salīdzinot ar 2017.gadu, palielinājies par 12,9%. Būtiskas pārmaiņas veiktas Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā, kur renovēta skolas ēka un mainīta mācību politika, skolai iesaistoties kopējā novada izglītības sistēmā.

Daļēji izpildīts, procesā

Nav izpildīts

TAUTSAIMNIECĪBA

Izpildīts

 • Attīstīts tūrisms kā uzņēmējdarbības industrija.

Daļēji izpildīts, procesā

 • Investoru piesaiste ražošanas teritoriju attīstībai.
  Realizēti vairāki vērienīgi investīciju projekti – “ZEIT” bijušajā Kasku fabrikā, Pavāru māja, ražotne Paltmalē, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Gaujas ielā, u.c. Pagaidām nav risinājuma Līgatnes papīrfabrikas un Anfabrikas teritoriju attīstībai.
 • Piesaistītas investīcijas Rehabilitācijas centra “Līgatne” darbības paplašināšanai.
  Rehabilitācijas centra kompleksam veikta detalizēta izpēte un izstrādāts renovācijas tehniskais projekts. Īstenošana plānota tuvākajā laikā.

Nav izpildīts

KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI, INFRASTRUKTŪRA UN TRANSPORTS

Izpildīts

 • Nodrošināti kvalitatīvi komunālie pakalpojumi.
 • Kontrolēts, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbs būtu efektīvs un tarifi iespējami zemi.
 • Aktīva rīcība, lai tiktu sakārtots valsts ceļš uz Ratniekiem.

Daļēji izpildīts, procesā

 • Aktīva rīcība, lai tiktu sakārtots valsts ceļš Vidzemes šoseja – Asaru ezers.
  Ceļa atjaunošana iekļauta valsts programmas 2021./2022. gadu plānos.
 • Realizēts projekts “Laivenes atpūtas parks”.
  Sākta “Laivenes atpūtas parka” izveide, realizējot skeitparka izveides pirmo posmu.

Nav izpildīts

 • Turpināta projekta “Tilts pār Gauju Līgatnē” realizācija.
  Turpinām darbu pie finansējuma avotu piesaistes.

VESELĪBAS APRŪPE, SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN NODARBINĀTĪBA

Izpildīts

 • Būtiski palielināta sociālā palīdzība veselības pieejamībai, pensionāru, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu atbalstam.
 • Atbalstītas senioru klubiņu aktivitātes.
 • Attīstītas jauniešu nodarbinātības un profesionālās pilnveides programmas.

Daļēji izpildīts, procesā

Nav izpildīts

 • Iedzīvotājiem nodrošināta visa nepieciešamā veselības aprūpe.
  Joprojām tiek meklēts speciālists ģimenes ārsta praksei.
 • Ieviesta atbalsta forma jaunajām ģimenēm.

PAŠVALDĪBA

Izpildīts

 • Regulāri informēta sabiedrība par domes mērķiem un lēmumiem.
 • Iedzīvotāju apkalpošana notiek pēc “Vienas pieturas aģentūras’’ principa.

Daļēji izpildīts, procesā

Nav izpildīts

 • Nodrošinātas sēžu videopārraides.
  Sēžu norise pieejama audioierakstos.
 • Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.
  Iedzīvotāju aptaujas rāda, ka šāda centra izveidei šobrīd nav pieprasījuma.