Veselība – Jaunā VIENOTĪBA

Veselības aizsardzība, sports un aktīvais dzīvesveids, sociālā aizsardzība un drošība

Rūpēsimies, lai sportiski aktīvs, vesels un sociāli aizsargāts iedzīvotājs ir mūsu novada vērtība.

 1. Pabeigsim Cēsu klīnikas infrastruktūras modernizāciju. Veicināsim kvalitatīvu veselības un sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, piesaistot augsta līmeņa ārstus un citus speciālistus.
 2. Iniciēsim un panāksim pašvaldības pabalsta izmaksu par katru jaundzimušo bērnu 300 EUR.
 3. Saglabāsim feldšerpunktus lauku teritorijās.
 4. Attīstīsim sporta infrastruktūru skolēnu, sportistu un iedzīvotāju vajadzībām.
 5. Veicināsim bērnu spēļu un sporta laukumu attīstību dzīvojamajos rajonos.
 6. Atbalstīsim sporta biedrības un citas organizācijas, kas veicina veselīgu dzīvesveidu, kā arī tiecas pēc augstiem rezultātiem sacensībās.
 7. Sniegsim plašu atbalstu sociālajām nevalstiskajām organizācijām to darbības nodrošināšanai.
 8. Turpināsim nodrošināt sociālās palīdzības pieejamību un kvalitāti visām mērķgrupām visā novadā.
 9. Saglabāsim jauniešu vasaras nodarbinātības programmas, paplašinot pieejamo nozaru un darba vietu skaitu.
 10. Nodrošināsim pašvaldības policijas darbības nepārtrauktību un sabiedriskās kārtības uzraudzību, tai skaitā attīstot darbu ar nepilngadīgajiem jauniešiem un viņu vecākiem.
 11. Turpināsim attīstīt mūsdienīgu videonovērošanas tīklu sabiedriskās kārtības un drošības stiprināšanai.

Amatas novads

 • Attīstīsim sporta infrastruktūru pie izglītības iestādēm.

Jaunpiebalgas novads

 • Saglabāsim Vecpiebalgas doktorāta Jaunpiebalgas filiāli.
 • Pārbūvēsim Piebalgas pamatskolas ēku par pansionātu.

Pārgaujas novads

 • Saglabāsim un uzlabosim neatliekamās medicīniskās palīdzības punktu Plācī.
 • Saglabāsim sporta klubu “Pārgauja”.

Vecpiebalgas novads

 • Saglabāsim un uzlabosim neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) brigādes punktu Taurenē.
 • Uzturēsim sporta infrastruktūru Vecpiebalgas vidusskolas un Vecpiebalgas novada pamatskolas sporta laukumos.
 • Izveidosim bērnu rotaļu laukumu Inešu un Kaives pagastā, attīstīsim esošos rotaļu laukumus Dzērbenē, Taurenē, Vecpiebalgā

Cēsu novads

 • Veidosim modernu primārās veselības centru ar ģimenes ārstu prakses vietām Palasta ielā 15 (bijušajā poliklīnikas ēkā).
 • Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju īstenosim vienas sporta zāles būvniecību.
 • Turpināsim atjaunot un modernizēt slēpošanas – biatlona centru “Cēsis”.
 • Veicināsim apgaismotas gājēju un velo infrastruktūras attīstību šādos virzienos: Cēsis – Līvi; Cēsis – Auciems; Cēsis – Jāņmuiža; Cēsis – Dukuri.
 • Turpināsim attīstīt Pirtsupītes gravu veselīga dzīvesveida aktivitātēm.
 • Pabeigsim sociālo pakalpojumu centra būvniecību Rīgas ielā 90 un rūpēsimies par kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību tajā.
 • Sadarbībā ar nevalstisko organizāciju turpināsim attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus Gaujaslīčos.
 • Piesaistīsim investīcijas Cēsu pansionāta renovācijai un paplašināšanai.

Līgatnes novads

 • Veiksim Rehabilitācijas centra “Līgatne” ēku renovāciju un piesaistīsim investīcijas tā darbības paplašināšanai.
 • Turpināsim labiekārtot sporta laukumus Gaujasmalā, pie Laivenes un Ošu ielā.
 • Saglabāsim un attīstīsim Līgatnes sporta centra materiāli tehnisko bāzi, attīstot trenažieru un individuālo treniņu iespējas.
 • Realizēsim skeitparka paplašināšanas projektu Augšlīgatnē un sāksim skeitparka izveidi Līgatnē.

Priekuļu novads

 • Attīstīsim Vidzemes reģionālā futbola centra infrastruktūru Priekuļos.
 • Attīstīsim sporta infrastruktūru Liepā, pie pamatskolas.
 • Turpināsim atjaunot un modernizēt slēpošanas – biatlona centru.