Vide – Jaunā VIENOTĪBA

Vide un dabas resursi

Pievērsīsim lielāku uzmanību vides kvalitātes jautājumiem, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu novada attīstību.

 1. Atbalstīsim dabas resursu un vides daudzveidības saglabāšanu, iesaistoties tādos starptautiska un nacionāla mēroga projektos, kas veltīti vides kvalitātes un zaļo tehnoloģiju attīstības jautājumiem.
 2. Iniciēsim, lai Cēsu novadā tiktu izveidota Vides pārraudzības nodaļa, kuras uzdevumos ietilpu vides aizsardzības un infrastruktūras attīstības jautājumi.
 3. Turpināsim aktīvu sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts vides dienestu, sabiedriskajām organizācijām un iedzīvotājiem, kas rūpējas par vides aizsardzības un dabas resursu apsaimniekošanas jautājumiem.
 4. Sekmēsim videi draudzīgas uzņēmējdarbības attīstību.
 5. Turpināsim ceļu uz bezatkritumu dzīvesveidu, pakāpeniski ieviešot dažādus risinājumus, kas ļauj samazināt atkritumu un piesārņojuma apjomu.
 6. Īstenosim vienotu un modernu ūdenstilpju un ūdensteču apsaimniekošanas programmu un risināsim peldvietu labiekārtojumu.
 7. Turpināsim aktīvi līdzdarboties Gaujas un tā baseina upju apsaimniekošanā.
 8. Organizēsim regulāru gaisa un populārāko avotu ūdens kvalitātes mērījumus.
 9. Iestāsimies par dzelzceļa līnijas elektrifikāciju Vidzemes reģionā, uzlabojot iedzīvotāju mobilitāti ar videi draudzīgu transportu.
 10. Turpināsim darbu pie latvāņu invāzijas apkarošanas, piedāvājot nekustamā īpašuma atlaides tiem īpašniekiem, kuri godprātīgi veic latvāņu ierobežošanu.
 11. Turpināsim attīstīt elektroauto uzlādes staciju tīklu.